به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

گرايش به معنويت در هاليود!

 
۱۳۸۳/٧/۱۳

اخيرا مدونا ستاره بلند آوازه هالی ود برای شرکت در مراسم عرفانی يهوديان در کباله خوانی( يک متن صوفيانه يهودی)به اورشليم رفته بود. هرچند در آيين يهود بيگانگان نمی توانند به اين دين روی آورنداما مدونا همسری يهودی اختيار کرده است و اخيرا در نمايشهايی برای تبليغ به نفع يهوديت شرکت داشته است. مايلکل جکسون هم از ستاره هم عهد و هم سن و سال خويش عقب نمانده و مدعی است که مسلمان شده است. اين هم لينک يک آواز جديد از آلبوم به سوی نور مايکل جاکسون. عنوان آواز هم،thanks to Allah است.

 

اين هم از آواز جديد مايکل جکسون. 

 by Michael Jackson from his Album - "Towards
The Light".
Is he converting to ISLAM? 

اگر لينک کار نکرد به اين آدرس برويد.
http://www.to.ma/dl/Micheal_Jackson_Gives_Thanks_To_Allah.mp3

Do you believe this song is from Micheal Jackson?

 

 

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.