به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

تبريک

 
۱۳۸٤/۱/۳٠

نسيم نور از کرانه های عشق می وزد،

حضور شرط استجابت دعاست

مبارک است اين حضورتان مبارک است عيد نور.

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.