به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

آهنگ بهشتی

 
۱۳۸٤/۳/٦

گمان می کنم وقتی وارد بهشت می شوی از دروازه که به درون آيی آهنگی به گوش می رسد. چيزی شبيه اين يا دقيقا همين. هنوز روزه نمی دانستم چيست، اما طعم حلاوت افطار را با اين آهنگ می شناختم.

همينجا

يا ايتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربکِ راضية مرضية

فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.