به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

Peter Jennings

 
۱۳۸٤/٥/٢٤

سلام

- نه بابا بر نگشته ام. اما گاهی تلنگرهايی آدمی را بشدت تکان می دهد و انگار تا اين را اين لقمه را با شما شريک نمی شدم از گلويم پايين نمی رفت. اين جمله را.

« Oh, I've lived such a wonderful life. Oh, I've had such a good life»  

از اعماق جانش ريشه می گيرد اين کلمات و از صميم قلبش. چقدر آهنگ زيبای اين آيه را دارد اين کلمات. گوينده اش شايد هيچوقت آيه را نشينده  باشد اما گويا آيه دقيقا وصف حال اوست.« يا ايتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربّک راضية مرضية، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتي»

شايد تا کنون بعضی از شماها اسمش را هم نشنيده باشيد. Peter Jennings ، گوينده سرشناس اخبار تلويزيون ABC آمريکا هفته پيش مرد. دررسانه های آمريکايی و کانادايی همه انگار از جوان مرگ شدن کسی حرف می زدند. خيلی جوان بود فقط ۶۷ سال! راست هم می گويند وقتی هم کارانش بالای هفتاد و چند سال همچنان سرحال و سر زنده اند، ۶۷ سال خيلی جوان است قيافه اش که اصلا نشان نمی داد. و حالا می بينم سرّ آن جوانی و سرزندگی در همان جمله است. « چه زندگی زيبايی کردم، چه زندگی خوبی کردم» درست چند روز قبل از مرگ اين جمله را گفته است در حاليکه سرطان گلو چون خوره ای در مدت ۴ ماه از پايش در آورد. وقتی برای اولين بار چهار ماه پيش درتلويزيون اعلام کرد که سرطان دارد می ديدی چقدر عشق زندگی دارد اين مرد. اما چقدر بی باک است و آماده مردن شايد بخاطر همين زندگی خوبی که کرده بود.

راستی چه تعداد از ماها اينگونه با اطمينان می توانيم بگوييم «آه که چه زندگی خوبی داشتم من؟»‌

درس اخلاقی: سيگار کشيدن آدم را می کشد.يا بهتر بگويم جوان مرگ می کند. حتی اگر عاشق زندگی باشی. اين گوينده نامدار تلويزيون بيشتر عمرش را سيگار کشيده بود هرچند در سالهای اخير سيگار را ترک کرده بود اما بدليل سرطان ريه ناشی از سيگار از دنيا رفت. اين جمله اش ولی هزاران بار در گوش من تکرار می شود « چه زندگی زيبايی کردم، چه زندگی خوبی کردم!»

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.