به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

استاد شما غلط ميکنيد!!

 
۱۳۸۱/۱٠/٢٦

دردوره ليسانس درس ادبيات فارسی را در دانشگاه تهران با دکترسجادی ميگذراندم. دانشجوی فوق العاده با استعدادی هم در اين کلاس بود که از کشور کره بود و در زمان نسبتا کوتاهی تسلط خوبی به زبان فارسی پيدا کرده بود. روزی سریک بحث ادبی جدی يکی از داشجويان سخت با استاد درگير شده بود تا حدی که استاد عصبی شده بود. سر بزنگاه اقای (Yung)
هم سخت فضلش جوشيد و برای این که اولين بار درگيرشدن با استاد را تجربه کرده باشد که فرمود (استاد شما غلط ميکنيد).

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.