به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

آژير قرمز

 
۱۳۸٢/٢/۱٦


در پشت خانه ما انجمن نو رسيده هاست
دريا٬ بنفشه٬ شقايق؛ شکوفه٬ شهد
نسرين و نسترن٬ همگی صف کشيده اند
دارا٬ سعید٬ صادق و مريم نشسته اند
اما امید غوطه ور آرزوی خویش...
آژیر قرمز است یکی داد می زند
در آسمان که .... ترمه می گوید..
آژیر موشک است!
و فردا ٬
شکوفه های پشت خانه ما جمله مرده اند
اما امید...! همواره زنده است
هر چند آرزو به سحر گاه رخت بست!

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.