به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

دلخستگی شاعرانه

 
۱۳۸٢/٢/۱٦

وقت عشق!سعیدی
سنگين شدم از خويش، سبکبارم کن
از عطر نسيم صبح، سرشارم کن

دلخسته ام ای عزيز!... دلخسته عزيز!
می خوابم و وقت عشق، بيدارم کن!

فرهنگ
باری که به دوش توست٬ از خويشتن است
از عطر نسيم صبح ما را کفن است

در عالم عشق خواب و بيداری نيست
دلخسته کسی که جز به عشقش وطن است

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.