به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

رنگ اميد

 
۱۳۸٢/٢/۱٧

همسايهای پرسيده بود که:
«به من بگوييد
چه كسي مي داند
امـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــد
چه رنگي دارد؟»

و من هم این را همانجا که داشتم بقیه مطالب ایشان را می خواندم بافتم. حتما چشمان تیز می توانند کنایه ها و استعاره ها را بدون توضیح بیابند. جالب اینکه این اولش چند جمله کوتاه به شکل شعر نو بود و می خواستم همانجا در یادداشتهای این دوست بنویسم. اصلا نفهمیدم کی از دستم در رفت که به شکل حاضر در آمد.

رنگ امید چیست؟ عطر بهار گفت. (نارنجی است نه؟‌)
گفتم که زندگی رنگش چه رنگی است؟

رنگ بهار چیست ؟سبز است یا که سرخ؟
رنگ شکوفه چه؟ نرگس چه رنگی است؟

آلاله سرخ می زند٬ رنگ بنفشه چیست؟
اینکه زیاد شد٬ پس گل چه رنگی است ؟

گلها چه رنگیند؟هم رنگ چشم مست (تو)
همرنگ دل که رفت٬هر یک به رنگی است!

امّیدگندمیست٬ با گونه های سرخ!
چون سیب زندگی٬ - گندم چه رنگی است؟

همرنگ عشق صاف٬ همرنگ موج رود
همرنگ صاف دشت٬ دریا چه رنگی است؟

همرنگ زلف یار٬ همرنگ بوی گل
همرنگ آسمان٬ زیبا چه رنگی است؟

او رنگ زندگیست٬ هر جا به رنگی است!
بی رنگی امید٬ رنگ قشنگی است!

تشديد را هم پيدا کرديم. ممنون.

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.