به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

Media از نگاه سعدی

 
۱۳۸٢/٢/٢٤

شايد اين عنوان برای شما عجيب بنمايد. شيخ اجل را چه به رسانه ها یا به قول فرنگیها Media. دنیای رسانه ها در عصر به اصطلاح انفجار اطلاعات٬ جز جهل نمی آفریند٬ جز تنفر درختی نمی کارد. جز خشونت بار نمی دهد. و جزباران دروغ بر کویر تشنه انسانیت نمی بارد!
اخیرا نظریه ای را در ذهن دنبال می کنم که نمی دانم به کجا برسد. اما ظاهرا نباید بکلی یاوه باشد. تز اصلی این نظریه این است که «جهل دو سرچشمه دارد یکی از عدم اطلاع رسانی است و دیگری از انفجار اطلاعات»!!! چرنده؟ پس چرا بيش از ۸۰ در صد مردم امريکا معتقدند که:
« Better be feared than be loved» بهتر است که جهانیان از ما بترسند٬ تا ما را دوست داشته باشند!
اما سخن سعدی٬ واقعا احساس می کنم اين مرد نشسته پشت سوپر پنتيم اش و داره اين ابيات را برای سايت CNN می نويسه.

ندانم کجا ديده ام در کتاب
که ابليس را شخص ديده به خواب

به قامت صنوبر به طلعت چو ماه
برازنده بزم و ايوان و گاه

نظر کرد و گفت ای نظير قمر
ندارند خلق از جمالت خبر

ترا سهمگين روی پنداشتند
به گرمابه در زشت بنگاشتند

بخنديد و گفت آن نه شکل من است
وليکن قلم ( تو بخوان Media ) د ر کف دشمن است!!

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.