به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

تعريف مردی در قاموس فرهنگستان

 
۱۳۸٢/٦/٧

سلام ديرگاهی است که در اين شوره زار حتی سرابی هم نمی رويد که رهگذرانش بدان دل خوش کنند. امروز ديداری داشتم از کتيبه زخم عزيزمان پاريزی که رباعی زير را نوشته بودند. و من که گويا از روز ازل برای مخالف خوانی زاده شده ام  رباعی دوم را بالبداهه در جوابشان نوشتم. و اينک هر دو تقديم شما. 

کتيبه  

در قحطي مرد پايمردي گنه است

زخمت بزنند و برنگردي گنه است

در محكمه گناهكاران زمين

انكار گناهي كه نكردي گنه است

  فرهنگستان

در قحطی مرد پايمردی مرديست

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.