به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

هک و تعطيل شد!

 
۱۳۸٢/٩/٦

به اين بلاگر مهترمانه نوشتيم تخته کن٬ اين اصم کپی رايط  ماست٬ قبول نکرد. گفتيم تخته می کنيم٬ باور نکرد. حالا ما خودمان مجبور شديم ديوار بچينيم٬ کسی اعترازی داره بگه! بدون اجازه ما حيچ کس حق ندارد فرهنگستان باز کند.

هزب ترفداران آذادی بيان و اقيده بشرط آجر و تخته!

بای بای٬ راستی اسم اينجا چی چی استان بود؟

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.