به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

بی تو هرگزگل لبخند نخواهد روييد

 
۱۳۸٢/۱۱/۱٢

 

تلخ بود و جانکاه و زبان در رثايش ناتوان. دکتر رضا جوشن ديگر در ميان ما نيست. ديگر هرگز گل لبخند بر لبانمان نخواهد کاشت.فقدان آن عزيز را به خانواده گرامی آن مرحوم بويژه دختر سه ماهه اش و  هادی عزيز که بهترين دوستش را از دست داده است٬ تسليت می گويم و برای روح با صفايش علو مرتبت از درگاه حضرت حق می طلبم.

 

بی تو هرگزگل لبخند نخواهد روييد

بی تو پروانه گل خنده نخواهد بوييد

آسمان بارش لطفش به زمين يخ زده است

دخترت شاخه ای از گل به چه رو خواهد چيد؟

بی تو فردای دروغين... که پدر می آيد...

دخترک را پدرش... آه... نخواهد بوسيد

دسته گلهای صفا را همه با خود بردی

بی تو حتی گل يخ بچّه نخواهد زاييد

انتظار شب و فردا و هزاران فردا...

نوعروسی که دلش حجلهء ماتم گرديد

 

تقديم به دخترک کوچولويش

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.