به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

وقتی در می زنيد کمی محکمتر بزنيد شايد واقعا نشنيده اند!

 
۱۳۸٢/۱۱/٢٦

دوستی نوشته بود:

من منتظرت شدم ولی در نزدی

برزخم دلم گل معطّر نزدی

گفتی که اگر شود ميايم امّا

مُرد اين دل و آخرش به او سر نزدی

 

و اين رباعی بالبداهه در ذهن من نوشته شد.

 

من در زدم و کسی دری باز نکرد

با اين دلِ من سازشی آغاز نکرد

يک دسته گل سرخ به همراهم بود

من آمدم٬ ... او غنچهء لب باز نکرد!

 

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.