به مین مهمان خوشامد می گویم  
 

فرهنگستان

خانه اميد
بايگانی
نامه رسان
 
 

تبريک دير هنگام عيد غدير

 
۱۳۸٢/۱۱/۳٠

خوب عزيزان عيدتان هم مبارک! خيلی ديره؟ چه اشکالی داره؟ سروده حاضر مثنوی ناتمامی است که از سالها پيش در لابلای کاغذپاره های بلا تکليفم اقامت گزيده بود. سال گذشته مناسبت های تولد مولا و عيد غدير در انديشهء پيدا کردن اين سروده بودم که فرصت دست نداد. امسال هم سفر نا خوشايند دکتر رضا جوشن حال عيد را از ما گرفت. هر چند دير است اما با بهانه پاکنويسی اين سروده به همه شما تبريک می گويم. به هر حال ناقص است و نا تمام.

کعبه طواف می کند ترا... ای تو همای سرمدی

قبله نماز می کند ترا...ای شرر محمّدی

کفر من از همين عيان٬ نام تو وصف ايزد است

ذکر هزار بار يا علی شرط طواف احمد است

 

سجده نياز می کند ترا٬ رمز کليد بسته ای

سايه لطف و رحمتی ياور هر چه خسته ای

حمد خدای لم يزل٬ وصف تعبّد علی است

شرط قبولی اذان ذکر تشهّد علی است

 

گفت خدا فرشته را سجده نما به آدمی

چون گل او سرشته ام من به هزار يا علی

عهد خليل با خدا جز به تو امتحان نشد

آيه هل اتی بجز مدح علی  بيان نشد

 

گفت کليم با خدا٬ چهره خود نشان نما...

پرده ای از تجلّيت آينهء جهان نما...

جلوه ای از جمال تو داد نشان کليم را...

رفت ز هوش موسی از جلوهء جلوهء خدا

 

مقصدِ از طواف و از حجّ و زعُمره و مِنی

رکن و مقام و زمزم و مورد قول لا فتی

سعی و صفا و مروه از بهر تو واجب امده است

خواب خليل و ذبح او بهر تو صادق آمدست

 

بهر شکستن بتان دوش نبی نهاد پا

جای قدوم اوست هان مهر ختام انبيا

يوسف چاه مانده را ياد علی رها کند

يا که بدست موسی اش٬ چوب چو اژدها کند

 

پرچم عدل را بپا ملک ستم نگون کند

لو کُشِفَ الغِطا مگر علم علی فزون کند؟

باغ شکوفه گشت از او آتش دشمن خليل

نام علی صدا بزد موسی و  شد دو تکّه نيل

 

ناد علی بزن صدا٬

ای

که

 زراه

مانده ای٬

آيهء انّما ولی.. بهر چه گاه خوانده ای؟

 

 

Farhang
 

 
آرم

.: کتابشناسی و تاريخ ادبيات فرهنگستان .:.

.: خلوت دیدار .:.


.: بيرنگ .:.

.: بيرنگ سابق .:.