بدون مقدمه

سلام. بگذاريد پيام جناب هکر را همانجا بگذاريم بماند که اگر دوباره برگشت زحمت دوباره نويسی پيامش را کم کرده باشيم. از تمام عزيزانی که آمده اند و با ديوار مواجه شده اند شرمنده ام و دوستتان دارم.

هرروز اسم کسی را زدفترش

با تيغ سرد قلم سربريده است

با قيرگون عينک تنگ شکسته اش

تصوير عشق خاطره ها را دريده است

دنيا هماره همين است و بوده است

فرياد جز خشونت فردا نچيده است

 

/ 0 نظر / 14 بازدید